HRA Pharma S.A., Paris, France
Afaxys Inc., Charleston, S.C.