Synta Pharmaceuticals Corp. (NASDAQ:SNTA), Lexington, Mass.
Product: HDC SN-38 (STA-12-8666)