BGI, Shenzhen, China
University of Birmingham, Birmingham, U.K.