Actavis Inc. (NYSE:ACT), Parsippany, N.J.
Purdue Pharma L.P., Stamford, Conn.