Pfizer Inc. (NYSE:PFE), New York, N.Y.
Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pa.