Arena Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:ARNA), San Diego, Calif.
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd., Seoul, South Korea