Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (Tokyo:4502), Osaka, Japan
Product: Actos pioglitazone (AD-4833)