Solasia Pharma K.K., Tokyo, Japan
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. (Tokyo:4151), Tokyo, Japan