ReproCell Inc. (JASDAQ:4978), Yokohama, Japan
Takara Bio Inc. (Tokyo:4974), Shiga, Japan