Zyomyx Inc., Fremont, Calif.
Mylan Inc. (NASDAQ:MYL), Canonsburg, Pa.