Biohit Oyj (HSE:BIOBV), Helsinki, Finland
IBL International GmbH, Hamburg, Germany