PharmaMar S.A., Madrid, Spain
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), New Brunswick, N.J.