Myriad Genetics Inc. (NASDAQ:MYGN), Salt Lake City, Utah