Myriad Genetics Inc. (NASDAQ:MYGN), Salt Lake City, Utah
Saladax Biomedical Inc., Bethlehem, Pa.