Mercachem B.V., Nijmegen, the Netherlands
ProQinase GmbH, Freiburg, Germany