Valeant Pharmaceuticals International Inc. (TSX:VRX; NYSE:VRX