b-to-v Partners AG, St Gall, Switzerland
Karolinska Development AB