Glory Biotech Co. Ltd., Chia-Yi Hsien, Taiwan
Business: Biomanufacturing