Adimab LLC, Lebanon, N.H.
Arsanis Inc., Vienna, Austria