Myriad Genetics Inc. (NASDAQ:MYGN), Salt Lake City, Utah
DaVita HealthCare Partners Inc. (NYSE:DVA), Denver, Colo.