Retina Institute Japan K.K., Fukuoka, Japan
Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd. (Tokyo:4506; Osaka:4506), Osaka, Japan