Biscayne Pharmaceuticals Inc., Miami, Fla.
University of Miami, Miami, Fla.