Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY), New York, N.Y.
Vanderbilt University, Nashville, Tenn.