Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK), Whitehouse Station, N.J.
Pfizer Inc. (NYSE:PFE), New York, N.Y.