Medivir AB (SSE:MVIR B), Huddinge, Sweden
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), New Brunswick, N.J.