Index

2Q13

YTD

NASDAQ Biotechnology

9%

27%

NYSE Arca Biotechnology

7%

26%