Index

1Q12

NYSE Arca Biotechnology

18%

NASDAQ Biotechnology

17%