Kos Pharmaceuticals Inc. (KOSP), Miami, Fla.
Business: Cardiovascular