DUSA Pharmaceuticals Inc. (DUSA), Toronto, Ontario
Business: Dermatology